Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne.

Poniżej przypominamy obowiązujące zasady korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki w Zatorze oraz jej placówek filialnych w Laskowej, Podolszu i Rudzach.

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE W ZATORZE ORAZ W JEJ PLACÓWKACH FILIALNYCH NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2 

1. W Publicznej Bibliotece w Zatorze oraz w jej placówkach filialnych w Podolszu, Rudzach i Laskowej czynne są jedynie wypożyczalnie dla użytkowników, bez możliwości wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism.

2. Zamknięte w w/w placówkach pozostają czytelnie i kąciki czytelnicze.

3. Usługi kserograficzne wykonuje się w ograniczonym zakresie.

4. Istnieje możliwość osobistego skorzystania ze stanowiska komputerowego (PB w Zatorze, placówki filialne w Podolszu i Rudzach) po dostosowaniu się do następujących obostrzeń: a/ w pracowni komputerowej może przebywać tylko jeden użytkownik b/ użytkownik korzysta z wyznaczonego miejsca c/ użytkownika obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki ochronne)

5. W lokalu Publicznej Biblioteki w Zatorze oraz w jej placówce filialnej w Rudzach może przebywać jednocześnie 4 użytkowników, w placówce filialnej w Podolszu i Laskowej – 3 użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania co najmniej 1,5 metrowej odległości między kolejnymi osobami ( nie dotyczy rodzin). Pozostałe osoby pragnące skorzystać ze zbiorów bibliotecznych oczekują na wejście poza lokalem bibliotecznym.

6. Każda osoba wchodząca na teren biblioteki ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (za wyjątkiem dzieci do 4 roku życia).

7. Punkt zwrotu materiałów bibliotecznych usytuowany został na I piętrze przed właściwym wejściem do lokali bibliotecznych w Zatorze, Laskowej i w Rudzach oraz na parterze w wejściu do lokalu bibliotecznego w Podolszu.

8. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem ustawione zostały przesłony ochronne z pleksi. Pracownik przy obsłudze klienta musi używać środków ochrony osobistej (maska lub przyłbica). Zużyte (skażone) rękawice ochronne użytkownicy i pracownicy wrzucają do oznaczonego pojemnika.

9. Przed punktem kontaktu użytkownika z bibliotekarzem usytuowany został kontener na zwracane materiały biblioteczne oraz stanowisko do dezynfekcji rąk. Każda osoba wchodząca do obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce.

10. Przyjęte materiały biblioteczne odłożone na okres 6 dni na wydzielone, wyizolowane miejsca (np. regały), oznaczone datą zwrotu są wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie czytelnicy mogą z nich ponownie korzystać. Bibliotekarz przy kontakcie ze zwróconymi egzemplarzami bezwzględnie stosuje rękawiczki.

11. Bibliotekarz wypożycza użytkownikowi materiały biblioteczne podając je z zachowaniem obowiązujących standardów ( dezynfekcja dłoni lub rękawice ochronne)

12. W lokalach bibliotecznych dezynfekowane są konteny na zwracane materiały biblioteczne, klamki, klawiatury, telefony, wyłączniki światła, barierki ochronne oraz inne powierzchnie lub elementy wyposażenia często używane a/stanowisko komputerowe dla użytkownika po każdorazowym skorzystaniu

13. W każdym lokalu bibliotecznym, w widocznym miejscu przestrzeni dla użytkowników zawieszone są instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych zalecane przez GIS.

14. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki wdrożone zostaną procedury przewidziane przez GIS.